ناز آفرین

جام دلم دست تو
دل و جان مست تو
ناز مکن بیش از این
دلبر زیبای من

ای صنم مه جبین
یار ناز آفرین
عشق من و جان من
دینم و دنیای من

سر بنهم من به کوه
گر تو جوابم کنی
روی مگردان ز دل
خانه خرابم کنی

جامه ی وصلم بپوش
وز می عشقم بنوش
جای نگیرد ز شوق
روی زمین پای من

عشق دلی سرخوشت
جان ز وجودش خوشست
در بر من جای گیر
یار مه آرای من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

74