ID INSTAGRAM : aminnazerimusic

همین لحظه..

به دنیای خودت برگرد                              به فکر حال وروزم باش

من اون مردی نبودم که                           میزد زیر همه حرفاش

من اون مردی نبودم که                           بهش بدبین شدی روزی

ببین معنی حرفاتو                                   تو هم باشی نمیسوزی؟

دلت حتی نگفت شاید                              کمی تقصیر من باشه

من اون مردی نبودم که                           نتونه از زمین پاشه

به دنیای خودت برگرد                              به فکر حال وروزم باش

من اون مردی نبودم که                           میزد زیر همه حرفاش

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: