بلیط شانس

بلیط شانس

خدا پشت و پناهت باشه عشقم
برو دنبال راه و سرنوشتت
برو دنبال خوشبختی که شاید
همین راهی که میری شد بهشتت

برو من مطمئنم که میتونی
یه آینده ی رویایی بسازی
شاید قسمت شه عاشق شی دوباره
شاید تونستی بازم دل ببازی

خیالت تخت چشمام تر نمیشه
نمیخوام مانعی باشم سر رات
شاید دور باشه از ذهن که یه عاشق
بگه عشقم برو دنبال رویات

برو دنبال رویات حق نداری
بگیری از خودت این آرزو رو
دیگه سمت عقب رو برنگردون
فقط باید ببینی روبرو رو

تو خوش باشی منم خوبم عزیزم
بمونی فرصتت از دست میره
نسوزونی بلیط شانستو که
پشیمونیش دنیاتو میگیره

خیالت تخت چشمام تر نمیشه
نمیخوام مانعی باشم سر رات
شاید دور باشه از ذهن که یه عاشق
بگه عشقم برو دنبال رویات

#سمیه_مردانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

293