پاییز

پاییزه اینجا پارسال میگفتی جایی نمیری

پاییزه اینجا
پارسال میگفتی
جایی نمیری
گفتی تو پاییز
تنها نمیشی
یک نیمه از من
پیش تو جا موند
قولو قرارات
پوچ بودددددد

زوری نخواستم
باشی کنارم
تو که میدونی
هر چی بخوامو
به دست میارم
به دست میارم..

(ترجیح دادی تنها
رد شی زیر بارون
رد شد همه حرفات
از ذهنه دوتامون
دلتنگی یک روزی
توام میکرد داغون
حرفات همه عکسه
تو قاب دستامون)

باید با قلبه
خودت می موندی
باید نباشم
اما چجوری
بارون میباره
چشمام ولی نه
کاش میرسیدم
خیلیdoidam

(ترجیح دادی تنها
رد شی زیر بارون
رد شد همه حرفات
از ذهنه دوتامون
دلتنگی یک روزی
توام میکرد داغون
حرفات همه عکسه
تو قاب دستامون)
#melody_tarane

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110039کپی شد!
338