این ترانه بر وزن "مفاعیلن" نوشته شده است.

مجنون لیلی

یه چن(چند) وقتیه عطرت رولباسم نیست

یه چن(چند) وقتیه من مجنون لیلی یم

هنوزمیگم تومیتونی که برگردی

هنوزمیگم همون مجنون قبلی یم

 

نمیدونم کجادلسرد شدی ازمن

نمیدونم چرا اینقدر پریشونم

چقدر حالم کنارت خوب وآروم بود

توازوقتی که رفتی من یه دیوونم

 

یه دیوونم که هرشب بایه دنیاحرف

همش حس میکنم تنهام گمت کردم

هنوزم حس نزدیکی بهت دارم

چرارفتی چجوری بی تو برگردم؟!

 

یه چن(چند) وقتیه عطرت رو لباسم نیست

یه چن(چند) وقتیه من مجنون لیلی یم

هنوزمیگم تومیتونی که برگردی

هنوزمیگم همون مجنون قبلی یم…  (بیشتر…)

529
۱