احساس عشق

هنوزم عاشقت هستم
هنوز درگیر چشماتم
نمیگم حرفامو اما
هنوز تو رویا.باهاتم
یه عمری میگذره اما
هنوز عطرت تو این خونه اس
ببین اونقدر دوست دارم
همه میگن که دیوونس
هنوز دوستت دارم اما
دیگه قلب تو اینجا نیست
اونی که عاشقش بودم
مث من حالا تنها نیست
کنارش حال تو خوبه
کنارش خوب و خوشبختی
نپرس حال من و اصلا
تو دردامو نمیفهمی
تو حالت خوبه با عشقش
همین خوبه که خوشحالی
همین خوبه که به عشقت
داری این روزا میبالی
همین خوبه که تو خوبی
مهم نیست من چقدر تنهام
مهم نیست این روزا با درد
با دلتنگی و غم. همپام
هنوز دوست دارم اما
دیگه قلب تو اینجا نیست
اونی که عاشقش بودم
مث من حالا تنها نیست
کنارش حال تو خوبه
کنارش خوب و خوشبختی
نپرس حال من و اصلا
تو دردامو نمیفهمی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: