خواب و بیدار

چشام لبریز رویاته
من از هرم تو تب دارم
فقط تأثیر چشماته
که تا این موقع بیدارم

ببین که آسمونو باز
به یاد تو بغل کردم
من امشب قرص ماهو تو
یه فنجون قهوه حل کردم

من از وقتی تورو دیدم
چشام درگیر چشماته
اگه رو به جنون رفتم
فقط تأثیر چشماته

کنار پنجره میرم
با اینکه آسمون صافه
یکی تو قلب من انگار
نشسته ابر می بافه

شبیه خوابه اون چیزی
که امشب اتفاق افتاد
تو فکرت بودم و چنتا
ستاره تو اتاق افتاد

من از وقتی تورو دیدم
چشام درگیر چشماته
اگه رو به جنون رفتم
فقط تأثیره چشماته

چه حسی بهتر از اینکه
می دونم دوستم داری
هنوزم غرق رویاتم
تو مرز خواب و بیداری

من از عشق و جنون و شب
واست آمیزه ای دارم
برای عاشقت بودن
عجب انگیزه ای دارم

https://www.academytaraneh.com/109496کپی شد!
653
۱
۲