ملت شاد

ما یه سینه پر از دردیم
یه ملت توی تحریمیم
عقب افتادیم از دنیا
همش بدبختی میبینیم

سر چیزی که نابوده
داریم تاریخو میبازیم
توی یک دنیای دیگه
خیالی خونه میسازیم

ما دردو زندگی کردیم
چیزی که داشتیمو دادیم
به ضربه کوروش از دیروز
تا فرداهامونو شادیم

ما از همکاسه ها خوردیم
نه از غرب و خدا و جنگ
تا فرش خونه رو دادیم
به پای مشتی چوبو سنگ

همین که زنده ایم امروز
برامون بسه و شادیم
برای جیب همکاسه
یه عمر مجانی جون دادیم

خدامونو بغل کردیم
برای هیچی میمیریم
مثه چی گشنه ایم دنیا
چرا فک میکنی سیریم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: