اشاره تو

اشاره تو

وقتی می خواستی بری
به من اشاره کردی
گفتی که برگشتی نیس
داغمو تازه کردی

عمری به پات نشستم
با اینکه لجباز بودی
واسه رقیبم صفا
واسه ی من راز بودی

آره با احساس من
اینهمه بازی کردی
برای با من بودن
تو صحنه سازی کردی

گرچه یه زخم نو را
گذاشتی روی دلم
گرچه با کارای تو
تا زانوهام تو گلم

اما اشاره تو
به من یه نشونی داد
که واسه هر “شیرینی”
نمیشه شد یه فرهاد

اما اشاره تو
به من یه نشونی داد
که واسه هر “شیرینی”
نمیشه شد یه فرهاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: