...

میـراث

لبخنـدهای تـو یـه میـراثن بایـد یه روزی ثبـت ملـی شـن مجنـون تـو میشـم اگـه حتـی هفـت اسمـون لبـریز لیلـی شن حسـم بـه تو بالـاتر از عـشـق بـین عبـادت تا پـرستیـدن آدم شـدن روی زمیـن باتـو مـی ارزه بـه صدبار سیـب چیـدن باتـو اگـه هـم قـد عمـر نـوح ایـن زنـدگی کوتاه تـر از پلکـه مسـتو خمـار دیوونـه و عـاشـق چشمـای تو بـی رحـم تر از پیکـه تـو انقلابـی تـوو وجـود مـن مـن کـودتایـی کـه شکـست خـورده معنـی عشقـو با تـو می فهـممم وقتـی دلـم همـ باختـه هـم بـرده تـوو موزه های مـطرح دنیـا بایـد یـه تنـدیسـی ازت باشـه فـک کـن نبـاشی بـی تو زیبـایی آخـه چـطور می تـونه معنـاشـه شیـرین تر از خـواب صبـی حتـی از آرزوهـای بـرآورده معجـونی از حـسای خوب ی کـه هـر ثانیـه عاشقـ تـرم کـرده

لبخنـدهای تـو یـه میـراثن بایـد یه روزی ثبـت ملـی شـن مجنـون تـو میشـم اگـه حتـی هفـت اسمـون لبـریز لیلـی شن  حسـم بـه تو بالـاتر از عـشـق بـین عبـادت تا پـرستیـدن آدم شـدن روی زمیـن باتـو مـی ارزه بـه صدبار سیـب چیـدن  باتـو اگـه هـم قـد عمـر نـوح ایـن زنـدگی کوتاه تـر از پلکـه مسـتو خمـار دیوونـه و عـاشـق چشمـای تو بـی رحـم تر از پیکـه   تـو انقلابـی تـوو وجـود مـن مـن کـودتایـی کـه شکـست خـورده معنـی عشقـو با تـو می فهـممم وقتـی دلـم همـ باختـه هـم بـرده  تـوو موزه های مـطرح دنیـا بایـد یـه تنـدیسـی ازت باشـه فـک کـن نبـاشی بـی تو زیبـایی آخـه چـطور می تـونه معنـاشـه  شیـرین تر از خـواب صبـی حتـی از آرزوهـای بـرآورده معجـونی از حـسای خوب ی کـه هـر ثانیـه عاشقـ تـرم کـرده

https://www.academytaraneh.com/108997کپی شد!
48

درباره‌ی مهدی شفیعی

مهـدی شفیعـی،۱۲/۲/۱۳۷۶ از سال ۹۳شروع به نوشتـن کــردم.. و در نهایـت بغــض هایی کـه ترانـه شـدنـد.. چـون کـه خودم زخـم خورده ی عشـقم واسـم خیـانت واژه ی درده تو اکـثر شعـرای من تو هسـت یکـ تو کـه یک روزی ولـم کرده