تظاهر میکنم ...

تظاهر میکنم …

تظاهر میکنم بی تو همیشه شاد و خوشبختم

ولی بازم ته خنده م با گریه دنبالت گشتم

تظاهر میکنم شادم تظاهر کردن آسونه

اونی که عاشقت بوده دیگه با تو نمیمونه

یه روز اتفاقی یکجا تو رو دیدمو بغض کردم

به احساس دل پاکم به چه آسونی پشت کردم

ازت رد شدم بی احساس درونم زخمی از دیروز

دارم میرم به آیندم بدون ترسی از امروز

ازین دلشوره آگاهی و رد میشی از احساسم

منی که هر لحظه بی تو خودم رو سخت میبازم

تظاهر میکنم بی تو همیشه شاد و خوشبختم

ولی بازم ته خنده م با گریه دنبالت گشتم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: