"کی جای من با تو هم آغوشه"

وقتی چراغ خونه خاموشه
کی جای من با تو هم آغوشه؟

کی با نگاهت اوج می گیره؟
کی با سکوتت سخت درگیره؟

کی جای من لب به لبت میشه؟
کی چلچراغ هر شبت میشه؟

اصلا به من فک می کنی یا نه؟
ایمیلاتو چک می کنی یا نه؟

خوشبختی یعنی تنگ آغوشت
خوندن از احساسم توی گوشت

خوشبختی یعنی زل زدن به تو
با بیت شعری پل زدن به تو

با خاطراتت زندگی خوبه
سکوت نکن هرچی بگی خوبه

هرجا برم چهرت رو می بینم
خوشبختی یا نه عشق شیرینم؟

چیزی منو یاد تو می ندازه؟
کی حالا واسه ت محرم رازه؟

وقتی چراغ خونه خاموشه
کی جای من با تو هم آغوشه؟

https://www.academytaraneh.com/108899کپی شد!
1251
۱
۱