عشق زیبا

خورشید دزدانه
از دیوارِ همسایه سرک می کشد
و مرا در حالی که به بازوانت بوسه می زنم می پاید
و به خوشبختی ما می تابد
و آرام شب را از ما می گیرد
و ما بی اعتناء سرگرمِ نوازشیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: