یادت نره

هر روز غم و درد و
بغض و پریشونی
هر شب سکوتی تلخ
چشمای بارونی

غمگین و کز کرده
کنج اتاقی که
از وقتی تو رفتی
تاریکه تاریکه

یادت نره اینو /عشقت مرهمه/ روی زخمامه

یادت نره اینو/ داشتن چشمات /درمون دردامه

خاطره هاتو
دور خودم چیدم
بازم همین دیشب
خوابت رو می دیدم

یاد روزایی که
تو رو می دیدم
کاش مث اون وقتا
بازم می خندیدم

حقم نبود تنها
بشم به این زودی
من عاشقت بودم
تو عاشق نبودی

لعنت به این قلبی
که دست و پام و بست
همیشه میخواستت
هنوزم عاشق هست

یادت نره اینو / عشقت مرهمه/روی زخمامه
یادت نره اینو/داشتن چشمات /درمون دردامه

سمیه مردانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

387