ترانه های عاشقانه ی من

بیابیا دوباره شدفصلِ رسیدن دویار
دل به دل،دست به دست،نازکشیدنِ تو یار

بیاکه وصل من وتو رسیدنِ فصل بهار
دل گروِ عشق تووهُ،جان طلبِ وصالِ یار

صدای تو،نگاه تو،جانا بیابیا تویار
دست مرا دست بگیر،دلت به روح و جان دهم
مرا به کوی خودببر باعطر گیسوی تویار

گوش به قلب من بده بدون تو شده خزان
ساقی بیاو می بده مجنونِ تو شده دوان

بیابیا دوباره شدفصل رسیدن دویار
خزان من بهار شدبا قدمِ پای تو یار

حکم دلم را تو زدی،عطرتنت،صدای پرمهر دلت
بیابیا صدای تو،نگاه تو،جانا بیا بیا تو یار

از این نویسنده بیشتر بخوانید: