کی از دلت باخبره..

پرنده باشی ودلت پروازو از یاد نبره
خونگی قفس بشی رویاهاتو باد ببره

وسعت بالت چه جوری غربتو باور میکنه!؟!
دلتنگ آسمون میشی غم چشاتو تر میکنه

دست قفس پای تورو بسته به پای انتظار
دلت چه بیتابه عزیز ؛ کجاس ؟کو آروم وقرار ؟؟؟

رویای پرواز بلند ؛
توو قفس تک نفره..

کی دیده حال دلتو ؟
کی از دلت باخبره؟

میبینی تنهایی چیه وقتی ته خط رسیدی
صدتا غروبو تو غم تصویر غربت کشیدی

رویای پرواز بلند ؛
توو قفس تک نفره

کی دیده حال دلتو
کی از دلت باخبره؟ #آزاده_ربانی

875
۲۳
۷