استحاله

  • می تکونم شب وروزُ/ توی فنجون یه دیدار
  • روی شرجی ی ِ نگاهت/توی لحظه های خونبار
  • پیله ی به پل رسیده/از توبنبست تماشا
  • نعره های رگ بریده/ ازدحام وحشی یه ما
  • با یه دشنه قد کشیدیم/دربه در تو کوچه یه شک
  • زندگی شکنجه می شد/توی چشم یک عروسک
  • تکنوازی یه گلوله/رو ویلن سل میدون
  • نت به نت حادثه می شیم/ تو ترانه های دیلون
  • تو تصور رسیدن/توی گرداب عبوری
  • ریشه ی بیشه ی بارون/جنگل سبز غروری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/107811کپی شد!
490
۲
۱