" شکستی…"

دوتا دندونِ پوسیده
دو کفشِ تا به تا بودیم
شبیهِ ظرفای خالی
دیگه بی محتوا بودیم

 

ازم رد میشدی مثلِ
خطوطِ روی یک نقشه
خودم بخشیدمت اما
خدا تو رو نمیبخشه

 

 

تو عاشق بودی و رفتی
من عاشق بودم و هستم
شکستی قلبمو اما
هنوز قولمو نشکستم

 

 

مثه پرنده ها بودیم
به دامِ عشق افتادیم
شبیه فیلم ذهن پاک
بدونِ خاطره شادیم

 

یه زندگی بیهوده
مثه پرگار چرخیدن
برای هیچکس مردن
برای هیچ جنگیدن

 
تو عاشق بودی و رفتی
من عاشق بودم و هستم
شکستی قلبمو اما
هنوز قولمو نشکستم…

https://www.academytaraneh.com/107559کپی شد!
841
۲
۲