درس عبرت

بدون تو دنیام داغون می شه

بدون تو هیچم بمون لعنتی

به اسرار من بی تفاوت شدی

بازم با خودت هرجوری راحتی

جلو چشم من دست به دستش دادی

گلم افرین چه دل و جراتی

شاید حق داری تو از من سری

تو شاه کجا و من پاپتی

هنوز قاب عکست روی میزمه

تو با این سکوتت چه خوش صحبتی

تو تو قلب من اشنایی عزیز

توی قلب اون تو توی غربتی

نموندی کنارم فراموش شدی

واسه بعدیا …..درس عبرتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: