امام زمان

کجای زمین مونده شب روشنی
زمین توی این تیرگی گم شده
بگو من کجا رو بگردم پی ات
دویدن واسه غیره تو بی خوده
هوای دل عاشقا اَبریه
بیا که هوای دلم خوب نیست
مگه دست تو نور راهی بشه
بیا که کسی فکر یعقوب نیست
قلندر کجای رَهِ قصه ای
نگاهم نشسته به راهِ هنوز
بیا تا بمیره شب رو سیا
امید دل ما به ماهه هنوز
ببین که چقد چش به راه توام
طلوعی کنُ تشنه رو سیر کن
دلُ میزنه بسکه تاریکه شب
بیا و سیاهی رو زنجیر کن
نباشی منو خشم شب میبره
تنم بین دستای شب عاجزه
کسی نیست که بندمو وا کنه
مگه دست تو قدرت معجزه
مسلم نجفوند دریکوندی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: