به تو من رسیدم

نشستی کنارم چشات توی چشمام
به من عشقو دادی تو توو کل دنیام
به تو من رسیدم ، تو به من رسیدی
یه دنیا اراده تو به کی کشیدی؟
به من عشق میدی تو با هر نگاهت
دارم غرق میشم توو چشمای ماهت
تو واسم یه دنیا فقط عشق و شوری
چه طوری تونستی پیش من بمونی؟
زمان در کنارت فقط عشق میده
تو خوبی و خوبی بهم هدیه میده
تو مجبور کردی که عاشق بمونم
برای رسیدن به عشقم بتونم
تو برگشتی و زندگیم رو به راهه
مثه اینکه چشمای من رو به ماهه
تو با اشک و لبخند بهم عشقو دادی
واسه خوب بودن تو دنیاتو دادی
# بابک حکمتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: