ترانه سپیده دمان

شب موی بلند به درازا
و چنان بود که چشمان تو خورشید
از آتش ِ رستار
و گویی که در آن رقص ِسپاهی
چو ستاره
چو همیشه
و آواز ِهمیشه
تو سپیدی
تو سپیدی
و نگاه ِ تو سپیدار
و بامداد ِبلندی که همیشه
به بلندی تو دریا
و هزاران همه جاری
رطب ِ عشق
در چشم ِتو روشن
تب ِ خورشید و آئیین چراغدان
و طلای جَم ِ گل ها
و چکاوک

از این نویسنده بیشتر بخوانید: