ایران ماندگار

img_20161221_215125
ایران
نام تو نماد پیلان

خاک تو
عجین به شیران

پهنه سبز تو،ساحل امن تو،خار
گشته به چشم حقیران،ایران

ایران، همیشه سربلند و ماندگار
به کو،ری چشم ناکسان، بمان

خانه ام ،کشورم، سربلند بی کران
زادگاه کورش، نادر، کاوهاو ارسلان

بمان ،بمان که نام تو، لرزه می افکند
به جان تمام حریصان،ایران

به دریا دلان در تمام قرونت
به میرزا و دلوار به عباس دوران

به آن مادران همیشه صبور
به پاکی و زیبایی دختران

که گر گوشه چشمی به خاکت کنند
چنان بر کنیم خاک و طومارشان

که شیران همان
کرده …بر دامشان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: