من یه زنم

چی شد که کار من / اینجا کشیده شد
از عشقو زندگی / سهمم کشیده شد

هی بچه ها رُ به / دندون کشیدمو
با سیلی صورتو / به خون کشیدمو

شب جون به لب شدم / بسکه پدر شدم
من یه زنم بفهم / خون به جگر شدم

# # #
عشقی که درد شد
دستی که سرد شد
میلی که جبر شد
یعنی تموم شدی

زنی که مرد شد
مردی که طرد شد
تختی که قبر شد
یعنی تموم شدی
# # #

دستایِ روزگار / وقتی به من رسید
خط چینشو دُرُس / رو صورتم کشید

شبای خستگی / که حال من بده
آغوش حقمه / حق منو بده!

موهامو وقتیکه / صب شونه میزنم
تازه توو آیِنه / یادم میاد زنم.

https://www.academytaraneh.com/105961کپی شد!
397
۵
۲