گل مریم

گل مریـــــــــم نشان از
عادت دیرینه ات نیست
دلــی سرشــار از ایــن
آرامش بی کینه ات نیست

گل مریـــــم نمی خواستم
بدانـــــم آه تـــو چیـــست
چرا احساس خوشحالی
درون سینه ات نیـــــست

ببین هرشب که ماه هم
مثل خورشید می درخشد
گل مریـــــم کسی دیـــگر
به فکرباور آیینه ات نیـست

تمام حسرت روزانه ام را
مثل زخمـــی دوره کردم
ولی یـــک ذره خــــــاری
بر تن بی پینه ات نیست

گل مریـــــم گمان کــــردم
تــــو را از ریشه چیـــــدن
چــرا مثل گذشته حرفـــی
از پیشـــینه ات نیـــــست

#داریوش_شریفی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

516
۴
۲