بدون تو

امروزم مثل هرروز با فکر تو تموم شد
امروزم گذشت وباز با عشق تو حروم شد
امروزم گذشت و بازنیومدی تو پیشم
دیگه کم کم از دوریت دارم افسرده میشم
دارم افسرده میشم
اگه باز تو نیای پیشم مرگ لحظه هامه
می میرم ومیپوسم باز یادت باهامه
می میرم ومیپوسم باز یادت باهامه
انگاری که این قلبم شکسته بازم بی تو
ولی باز نمیدم دیگه به کسی دیگه جاتو
ولی باز نمیدم دیگه به کسی دیگه جاتو
********************************
امروزم مثل هرروز با فکر تو تموم شد
امروزم گذشت وباز با عشق تو حروم شد
امروزم گذشت و بازنیومدی تو پیشم
دیگه کمکم از دوریت دارم افسرده میشم
دارم افسرده میشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/103705کپی شد!
194
۲