هنوزم مث اون روزام

هنوزم مث اون روزام هنوز فرقی نکردم من
هنوز تا حرف تو میشه نمیشه که نلرزم من
نکنه قلبت از من ذره ای رنجیده اما نه
نکنه چشمت از من ذره ای ترسیده اما نه
نگو نمیشه عاشق بود تو ای دنیای افسرده
نگو تو قلبتو جا نیست نگو دنیای من مرده
میترسم عاقبت روزی منو کم کنه از دنیات
میترسم عاقبت روزی منو گم کنه تو رویات
هنوزم میشه از تو گفت هنوزم توی شعرامی
هنوزم از ته قلبم میدونم که عشق و رویامی
نکنه حرف رفتن از زبونت خیلی اسونه
نکنه اون که میمیره همونیه که میمونه
اونی که مونده تو عشقشق یعنی عاشق دستاته
یعنی اون زندگی بخشه نفس های تو حرفاته
اونی که میمیره نمیخواد تب کنی واسش
یعنی اون عاشق مرگه نداره ترسی از اتش

از این نویسنده بیشتر بخوانید: