بوسه

بوسه بر باد،بوسه بر خار،
بوسه بر دل بیمارم زدم
بوسه بر ماه،بوسه بر آب،
بوسه بر خاک مزارم زدم

بوسه بر تو،بوسه بر عشق
بوسه بر رد پایت من زدم
بوسه بر تیغ،بوسه بر خون
بوسه بر جایگاهت من زدم

بوسه بر دود،بوسه بر عود
بوسه بر جسم بی جانم بزن
بوسه بر من،بوسه بر قبر
بوسه بر چشمان گریانم بزن
اما دیگر
بوسه بر مو،بوسه بر او
بوسه بر لبهایش بزن
بوسه بر دست،بوسه ای مست
بوسه بر چشمهایش بزن

اسماعیل جنگجو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: