از تو دلخورم

دوباره نخواه با دروغى جدید

دلم رو دچار یه بازى کنى

یه عمرِ که دارى قسم مى خورى

نمى خوام دیگه صحنه سازى کنى

 

ببین دائما تو خودم مى شکنم

ببین از تو و عشق تو دلخورم

نمى خوام دیگه با خودم لج کنم

کنار تو باشم زمین مى خورم

 

نباید بمونم به هر قیمتى

نباید به هر سختى سازش کنم

تو ذهنم یه تصویر خوب از تو هست

نمى خوام با موندن خرابش کنم

 

تو چشمام نگاه کن یه چیزى بگو

بگو از من و عشق من دلخورى

بگو روز و شب تو خودت مى شکنى

کنارم بمونى زمین مى خورى

 

برا هر دومون اینطورى بهتره

یه چیزى بگو تا که راحت برم

بزن بشکنم تا که راحت برى

خودم این شکستو به جون مى خرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: