مانکن

هر روز رد میشم / از روبه روی تو
تو پشت ویترینی / من توو پیاده رو
چشمات بهمِ میگن / اینجا نایست! برو!
میخوام نگات کنم / هرچی میخواد بشه!

پشت نگاه تو / احساسِ یخ زدَس!
انگاری قلب تو / باغِ ملخ زدَس!
لطفاً یه کم بخند! / چهرَت عوض بشه!

هی عابرا میگن: / ژستش چه آنتیکه!
بعضیاشون میگن: / اخمش رمانتیکه!
همه قبول دارن / لباساتم شیکه!
فرقی نمیکنه / کی مشتریت شده!

اینا رُ میشْنوم / هی حرص میخورم
خوبه که ساکتی / وگرنه میبُرم
باور کنی یا نه / من عاشقت شدم !

دنیای شیشه ای/ دنیای مانکناس
دیدنیه ولی/ با کلی اسکناس
اینجور نگام نکن / مثه یه آسو پاس
باشه قبوله خُب! / خندیدنِ تو چند؟!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

593
۲
۱