حجم دلتنگی

بی آشیونم می کنی

بازم بی خونم می کنی

با چشم من حرفی بزن

داری دیوونم می کنی

دستای گرمت رو بزار

رو گونه های خیس من

هر شب نوازشم بکن

دستی بکش به گیس من

دارم میمیرم از غمت

یک لحظه بی تو سختمه

آشفتگی هر شبم

انگار بازم رو تختم

من می شکنم غرورمو

داد می زنم دوست دارم

برات تو آغوش خودم

من گل بوسه می کارم

چشماتو وا کن تا بگم

چشمای تو نبض منه

داره برای زندگیم

ساز مخالف می زنه

دارم میمیرم از غمت

یک لحظه بی تو سختمه

آشفتگی هر شبم

انگار بازم رو تختمه

می خوام بهت چیزی بگم

داری دیوونم می کنی

هر شب تو آغوش خودم

بی آشیونم می کنی

بی فکر تو نمی تونم

یه لحظه زندگی کنم

حس می کنم غم می باره

هر شب تو آغوشو تنم

دارم میمیرم از غمت

یک لحظه بی تو سختمه

آشفتگی هر شبم

انگار بازم رو تختمه

https://www.academytaraneh.com/102975کپی شد!
1157
۱۰
۱