تیم آکادمی ترانه در نظر دارد در بخش های کتاب،اشعار و مقالات طنز فعالیت نماید.
لذا از تمامی افراد توانمند و علاقه مند در این بخش ها و همچنین بخش کاریکاتور جهت همکاری دعوت به عمل می آید.
هنرمندان محترم رزومه هنری و حوزه علاقه مندی خود را تا پانزدهم تیرماه ۹۵ جهت بررسی به آدرس تلگرام شماره زیر ارسال نمایند.

۰۹۱۲۴۲۶۲۲۷۴
آزاده ربانی
۰۴

1260