تیم آکادمی ترانه در نظر دارد در بخش کودک و همچنین تهیه و تولید و نشر کتاب صوتی و تصویری فعالیت نماید.
لذا از تمامی افراد توانمند و علاقه مند در این بخش و نیز بخش طراحی و گرافیک و نقاشی جهت همکاری دعوت به عمل می آید.
هنرمندان محترم رزومه هنری و همچنین حوزه علاقه مندی خود را تا پانزدهم تیر ماه ۹۵ جهت بررسی به آدرس تلگرام شماره زیر ارسال فرمایند.

۰۹۱۲۴۲۶۲۲۷۴
آزاده ربانی۰۳

1403
۱