نیلوفر آبی

 

نیلوفر آبی /

گل مردابی /

هر روز و هر شب /

چقد(ر) بیتابی /

ای گل تنها /

اسیر آبی /

ممنونم بازم /

به فکر را(هــ)ــمی /

می گی که: « اصلا /

نمونی پیشم /

جاری شو /

من؛ هم، آرزوت می شم /

تو رودی پر شور /

برس به رویات /

امّید قلبم /

برس به دریات /

جاری شو /

من هم…. /

امّید قلبم…. /

برس به رویات /

برس به دریات » /

 

#فرزاد_جهانبانی

۲۰اردیبهشت۹۵

https://www.academytaraneh.com/102518کپی شد!
491
۲
۱