پر شدم از غم

پر شدم از غم، آره کم کم دارم دیوونه میشم
پر شدم از غم، همه رفتن کسی نمونده پیشم
پر شدم از غم، نمیخام دیگه کسی بمونه پیشم
پر شدم از غم، هر کی مونده زده تیشه به ریشم
پر شدم از غم، دارم دیوونه میشم
پر شدم از غم، همه رفتن کسی نمونده پیشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: