قصه دوماهی

من و تو مثل دو ماهی توی این دریای عشقیم

یه روز از صدای صیاد قصه عشق و نوشتیم

قصه عشق من و تو قصه ماهی و دریاست

قصه جدایی عشق قصه عاشق تنهاست

یه روز از صدای صیاد دیگه فهمیدم تو میری

اخه تو مثل یه ماهی توی این دریا اسیری

حالا دس این زمونه تو رو از من دور کرده

من و تو این تنگ تاریک عمریه محصور کرده

گوش بده حرف دلم رو من بدون تو سرابم

دیگه هیچ وقت نمی فهمی عاشقم خونه خرابم

گوش بده حرف دلم رو زود بیا دنیای من شو

من یه ماهیم تو این تنگ تو بیا دریای من شو

یه روز از صدای صیاد دیگه فهمیدم تو میری

اخه تو مثل یه ماهی توی این دریا اسیری

حالا دس این زمونه تو رو از من دور کرده

من و تو این تنگ تاریک عمریه محصور کرده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: