عشقه…

 

ماه ؛ وسط آسمون /

دریچه ای پر عبور /

می شه ازون رد شد و /

رفت توخیال سمت نور /

 

اونجا که سرتا به پان /

جن و ملک از بلور /

پاکی اگرچه تکه/

عشقه یه اکسیر دور/

 

همه به پایین نظر /

منتظران حضور /

زمین پراز زشتی و /

زمانه مست از غرور /

 

کل زمین و زمان /

همه غمین و صبور/

جمله به جان منتظر/

عشقه کلید ظهور /

 

#فرزاد_جهانبانی

۱۹فروردین۹۵

https://www.academytaraneh.com/102290کپی شد!
492
۲
۱