مرتد

 منم اون مومن بیچاره ای که حواسش پرت میشه از دعاشو

یه عمر بعد هزاران سال عبادت تو چشمای تو گم کرده خداشو

یه شب بنیاد دینش ریشه کن شد همونکه هر شبو روزش دعا کرد

یهو پیشونی از سجاده برداشت تورو از عمق تاریکی صدا کرد

یه شب این گرگ بارون دیده پیر دلش بااشک بی رحم تو لرزید

اگه اهل جهنم شد ولی باز بهشتو توی دستای خودش دید

ببین چشمای معصومت چه جوری تمام دین و دنیامو تکون داد

نگاهم رو که از قبله جدا کرد بهم راه پرستش رو نشون داد

من از بی آبرویی غم ندارم تبار من تبار خوش نشین نیست

تو چشمای تو گم کردم خدامو!مگه تعریف یه مرتد همین نیست؟

دلی ک گفتی مادرزاد مرده میبینی داره عاشق میشه یا نه؟

اگه ایمان به تردید تو داره چه فرقی میکنه مرتد شه یا نه؟.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: