"ما خیلی فرق کردیم بابا"

انگار دعاهای تو مادر
آخر نمردیم و اثر کرد
میگن پدر برگشته از جنگ
جنگی که مارو در بدرکرد

سهم من از بابای خوبم
چن استخون و یه پلاکه
با رفتنت مردیم از درد
برگشتنت هم دردناکه

 نسل تو اون سالا پدر جون
بوی بهشتو میشنید از جنگ
نسلی که نفرت داشت از هر
شلوار جین و مانتوی تنگ

ما خیلی فرق کردیم بابا
اصلن شباهت بین مون نیس
ما زندگی رو دوست داریم
عشق شهادت بین مون نیس

تو فکر ما بعضی قدم ها
جز پا گذاشتن روی مین نیس
جنگی تو چشم ما مقدس
عشقی فراتر از زمین نیس

نسلی رو می بینی که میخواد
از بند بایدها رها شه
نسلی که برعکس تو می خواد
دین از سیاست دور باشه

ما خیلی فرق کردیم بابا
می دونم از ما دل بریدی
من دوستت دارم با اینکه
خیری از این بچه ندیدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: