جوانان بنی هاشم بیایید

جوانان بنی هاشم بیایید
علی درخون فتاده، دل غمین است
رسیده عمه بر بالای نعشش
ودشمن چشمهایش درکمین است

مبادا که شما باشیدو زینب
میان دشمنان استاده باشد
مبادا آنکه نامحرم نگاهش
به اشک روی او افتاده باشد

بیا عباس و با قد رشیدت
حجاب روی خواهر باش یکدم
بیا قاسم بیاور شال خود را
بروب از روی عمه غصه و غم

برای حفظ ناموس الهی
همه حتی تو ای قاسم بیایید
به پشتیبانی فرزند زهرا
جوانان بنی هاشم بیایید

از این نویسنده بیشتر بخوانید: