حجت قبول!!!

پیامبر اکرم،حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله وسلم):((من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم)): کسی که صدای شخصی را بشنود که فریاد دادرسی برآورده مسلمانان را به یاری می طلبد و جواب او را ندهد مسلمان نیست.

حجت قبول اقای همسایه
از مقصدت برگشتی با شادی
بازم رکورد مکه رفتن رو
توو این محله ارتقا دادی

حاج اقا میدونم خبر داری
همسایمون بی پول و محتاجه
اما کمک توی مرامت نیست
این ویژگی مخصوص حجاجه؟

حاجی تو میدونستی همسایت
واسه یه لقمه رو به کی میزد؟
وجدانتو میکشتی وقتی که
پیشت دم از بیچارگی میزد

چرخیدنای دور اون خونه
بعدا برا تو دردسر میشه
وقتی که دینت رو نمیفهمی
لبیک گفتن بی اثر میشه

درد نداری رو نمیفهمی
همسایمون درگیر این درده
یک بارو از رو دوش اون بردار
کعبه میاد دور تو میگرده

وقتت کمو مرگم به دنبالت
شونه به شونه سایه به سایه
من چش به راه مال تو نیستم
حجت قبول!!!آقای همسایه

((علیرضا روغنی زادگان))

https://www.academytaraneh.com/100264کپی شد!
1207
۲۲
۱
۵