کلاسیک

6082
  مینویسم من برایت نامه ها تا بدانی سرگذشت خانه را همچو زندانی ِ درگیر قفس خاطراتت حبس… در ادامه بخوانید
۱۰۱
#۱۰۷۰۴۲