طنز

پرستار شدم

پرستار شدم     یک هفته به کنکور عروست کردند                    اینگونه شد از غمت پرستار شدم   من از لجِ تو وارد این شغل… در ادامه بخوانید

شعر

یک شبی رهگذری دیدم درون کوچه مان/قلدری کردم و پرسیدم تو ای مرد جوان کار تو با کیست اینجا،در درون… در ادامه بخوانید