طنز

شعر

یک شبی رهگذری دیدم درون کوچه مان/قلدری کردم و پرسیدم تو ای مرد جوان کار تو با کیست اینجا،در درون… در ادامه بخوانید