شعر

توآبی تر از موج وماهی تو زیباتر از آسمانی برای دل عاشق من تو نوری از انوار پاکی بهشت آبرو از تو دارد بدون… در ادامه بخوانید
۴۹
#۱۱۲۳۸۴