توهّم.ها

هی واژه پشتِ واژه پشتِ واژه می.چینی نسبت به هر کی که کنارت باشه بدبینی دنیا رو آلوده.تر از آلوده می.بینی چاره… در ادامه بخوانید