هر آنکس راهِ عرفان را به نامِ یا علی پوید جهانی غرقِ او یابد جهان مدحِ علی گوید هر آنکس در دیارِ عشق نشانی… در ادامه بخوانید