دلواپست میشم، میزاری و میری میری و بی تابی معلومه دلگیری معلومه تنهایی از من چقد دوری وقتیکه میخندی معلومه مجبوری سنگ صبورتم… در ادامه بخوانید