تردید چشمایِ بی رحمش رو میبینـم… هرچی نگاهِش میکنم بس نیست وقتی نـگاهم میکنه،انگار آرامشِش تو چشمِ هیچ کس نیست آرومه امّا خیلی… در ادامه بخوانید
نه سکوتی،نه سلامی،نه فرازی،نه فرودی نه صدایی،نه جوابی،نه حیاتی،نه وجودی نه غروبی،نه طلوعی،نه نشونی،نه شهابی نه کویری نه سرابی،نه ثوابی،نه عذابی نه امامی،نه… در ادامه بخوانید