دوری

دوری گفتی فراموشت کنم اما من خیلی از حرفاتو یادم نیست می بوسمت هرشب تو این عکسا عشق اختیارش دست آدم نیست خواستی بری… در ادامه بخوانید