بگذار از آینده بگویم !                             خیره به چشمانِ منو رقصِ خیال نرم بشین! بگذار از آینده بگویم ! با تو آینده همین… در ادامه بخوانید